GSM/3G 안테나

GSM / GPRS 외장안테나
Magnetic Mount GSM Antenna

Magnetic Mount GSM Antenna

800/900/1800/1900 MHz Gain: 3dBi
GSM High Gain Swivel Type Antenna

GSM High Gain Swivel Type Antenna

800/900/1800/1900 MHzGain: 1.5dBi
GSM Antenna

GSM Antenna

800/900/1800/1900 MHzGain: 3dBi
GSM Antenna

GSM Antenna

800/900/1800/1900 MHzGain: 1.5 dBi
Quad Band GSM Antenna

Quad Band GSM Antenna

800/900/1800/1900 MHzGain: 2dBi
GSM High Gain Swivel Type Antenna

GSM High Gain Swivel Type Antenna

800/900/1800/1900 MHzGain: 5dBi
GSM Antenna

GSM Antenna

800/900/1800/1900 MHzGain: 1.5 dBi
GSM Antenna

GSM Antenna

800/900/1800/1900 MHzGain: 3.5 dBi
3G Antenna

3G Antenna


3G 외장안테나
GSM/3G Antenna

GSM/3G Antenna

850/900/1800/1900/2100MHz(3G)Gain: 4dBi
GSM/3G Antenna

GSM/3G Antenna

850/900/1800/1900/2100MHz(3G)Gain: 1.5dBi
Cellular Antenna

Cellular Antenna

3G Antenna

3G Antenna


GSM/3G 내부안테나
3G Antenna

3G Antenna

824~960 / 1710~2170 MHz 0dBi
EVDO Antenna

EVDO Antenna

843~925 / 824~875 / 1920~1980 MHz 3dBi

GSM/3G 무지향 안테나
GSM Antenna - PCS 1900 High Gain Directional GSM Antenna

GSM Antenna - PCS 1900 High Gain Directional GSM Antenna

PCS1900 1850~1990 MHz Gain: 13dBi 
GSM Antenna - DCS 1800 High Gain Directional GSM Antenna

GSM Antenna - DCS 1800 High Gain Directional GSM Antenna

DCS1800 1710~1880 MHz / Gain: 13dBi 
GSM/3G Antenna

GSM/3G Antenna

GSM/3G Antenna Φ30mm x 330mm(L)